MR

Medezeggenschap op de Aloysiusschool

Ouders en personeelsleden zijn betrokken bij het beleid en de koers van de Aloysiusschool. De directie is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school, maar de directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan. De directie heeft in een aantal situaties bij de besluitvorming instemming van de MR nodig. Hierbij kunt u denken aan vaststelling van het schoolplan, het formatieplan, het financiële beleid, wijzigingen in de schoolorganisatie, het ARBO plan etc.

De samenstelling van de MR 

De MR op de Aloysiusschool heeft een zestal leden. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De ouders vormen de oudergeleding, de leerkrachten de personeelsgeleding. De leden van de MR hebben een zittingsperiode van drie jaar. Aan het einde van de zittingsperiode kunnen zij zich wederom verkiesbaar stellen.

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Contact 

De MR vergadert ongeveer eens per twee maanden. In de nieuwsbrief (de Aloweetjes) laten zij regelmatig iets van zich horen. Ouders en personeelsleden kunnen de MR verzoeken een onderwerp of voorstel te bespreken met de directie van de school. Dit kan via hun eigen mailadres mr.aloysiusschool@gmail.com of door de leden van de MR persoonlijk te benaderen.

GMR

Binnen de Stichting KPOA, waarvan onze school deel uitmaakt, is de medezeggenschap geregeld door middel van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden aangelegenheden besproken die voor alle scholen van de stichting gelden. De GMR legt via een eigen jaarverslag verantwoording af van haar werkzaamheden.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart