MR

Medezeggenschap op de Aloysiusschool

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur c.q. directie. De directie is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar de directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht.

Binnen de Stichting KPOA, waarvan onze school deel uitmaakt, is de medezeggenschap geregeld door middel van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden aangelegenheden besproken die voor alle scholen van de stichting gelden. De GMR legt via een eigen jaarverslag verantwoording af van haar werkzaamheden.

Op schoolniveau is de medezeggenschap geregeld door middel van een medezeggenschapsraad (MR). De MR is als controlerend orgaan bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. De raad is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. 
Enkele voorbeelden van schoolse aangelegenheden zijn:

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR ermee heeft ingestemd.

De bevoegdheden van de MR 

De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene zijn:

De bijzondere bevoegdheden zijn:

Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, en voor personeel en ouders afzonderlijk. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Instemmingsbevoegdheid houdt in dat de MR (of de geleding als die afzonderlijk instemmingbevoegdheid over een bepaald onderwerp heeft) het recht heeft een voorgenomen besluit van de directie goed of af te keuren. De MR kan instemming betuigen of onthouden. De directie mag in dergelijke gevallen een voorgenomen besluit pas uitvoeren als de MR, of de geleding waar het om gaat, ermee instemt. Als de instemming wordt onthouden dient de directie het besluit aan te passen. Adviesbevoegdheid (die altijd voor de gehele MR geldt) betekent dat de MR de directie over een voorgenomen besluit mag adviseren. Het grote verschil met de instemmingbevoegdheid is dat de directie een negatief advies van de MR naast zich neer mag leggen en door mag gaan met het uitvoeren van het voorgenomen besluit. De directie moet daar in principe wel goede argumenten voor hebben. Als directie en MR het niet met elkaar eens worden, hebben beide het recht om de kwestie voor te leggen aan de geschillencommissie. Bij een instemminggeschil meldt de directie het geschil aan, bij een adviesgeschil de (G)MR.

Verplichtingen van de directie 

De directie moet zorgen dat de MR zijn werk goed kan doen. Dat houdt in:

De samenstelling van de MR 

De MR op de Aloysiusschool heeft een zestal leden. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. De leden van de MR hebben een zittingsperiode van drie jaar. Aan het einde van de zittingsperiode kunnen zij zich wederom verkiesbaar stellen.

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Vergaderingen MR 

De MR vergadert ongeveer eens per twee maanden. In het weeknieuws laten zij regelmatig iets van zich horen. Voor wie meer wil weten kan contact opnemen via het eigen mailadres: mr.aloysiusschool@gmail.com.

 

Download onze schoolgids!   Schoolgids 2020 - 2021

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart