Aanmelden

Vooraanmelden

Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan kan dat door middel van het invullen van onderstaand vooraanmeldformulier. Ook als uw kind jonger is dan 3 jaar kunt u uw kind aanmelden. Uw kind wordt geplaatst op de aanmeldlijst van het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt. In ons aannamebeleid kunt u lezen hoe de aanmeldings- en plaatsingsprocedure verder verloopt.

Vooraanmeldformulier

Aannamebeleid

Jaarlijks plaatsen we ca. 45 nieuwe kleuters op onze school. Dat zijn, behalve broertjes en zusjes die automatisch worden geplaatst, de kinderen die volgens ons aannamebeleid het hoogst op de aanmeldlijst staan.

Een kind dat wordt aangemeld, komt op de aanmeldlijst van de betreffende jaargroep te staan. Ongeveer een jaar voordat het nieuwe schooljaar begint waarin het kind naar school komt, wordt vastgesteld welke kinderen kunnen worden geplaatst.

De volgorde op de aanmeldlijst wordt bepaald aan de hand van twee criteria, namelijk de afstand tot de school en de aanmelddatum. Hoe dichter een kind bij school woont en hoe eerder het is aangemeld, des te hoger komt het op de aanmeldlijst. Aan de hand van de afstand tot de school worden punten toegekend. Daarnaast wordt aan de hand van de aanmelddatum het tweede criterium berekend. Dat getal is het aantal maanden tussen de geboortedatum en de aanmelddatum (afgerond in hele maanden). De som van beide getallen bepaalt vervolgens het eindgetal waarmee de volgorde op de aanmeldlijst wordt bepaald. Hoe lager de som, des te hoger het kind op de aanmeldlijst komt te staan.

Voorbeeld:

Kind A wordt geboren op 1 januari 2019 en woont op de Gasthuislaan 42. Het kind wordt op 3 april 2020 aangemeld. De postcode krijgt 10 punten en de aanmelddatum is 15 maanden na de geboorte. Bij elkaar is dat 25 punten.

Kind B wordt ook geboren op 1 januari 2019 en woont in de Memlingstraat. Het kind wordt op 3 april 2019 aangemeld. De postcode krijgt 20 punten en de aanmelding is 3 maanden na de geboorte. Bij elkaar is dat 23 punten.

Kind B zal dus boven kind A op de plaatsingslijst staan.

Als een kind kan worden geplaatst ontvangen ouders daarvan bericht. Zij bevestigen de plaatsing met de retourzending van het plaatsingsformulier.

Nieuwe aanmeldingen kunnen reeds geplaatste kinderen niet verdringen, ook niet in het geval van een verhuizing. Daarentegen kunnen kinderen op de wachtlijst wel worden verdrongen door nieuwe aanmeldingen. Als er nieuwe aanmeldingen komen van kinderen die dichterbij wonen dan schuiven de wachtlijstkinderen op. Ook hier geldt het 'afstand tot de school criterium', maar de aanmelddatum blijft meetellen. Het is dus niet per definitie zo dat elke nieuwe aanmelding eerdere aanmeldingen kan verdringen.

Aangemelde kinderen die niet kunnen worden geplaatst krijgen hiervan bericht. Ouders kunnen dan per mail aangeven dat zij hun kind op de wachtlijst willen laten staan.

Voor hogere groepen hebben we soms ook een wachtlijst. Daarbij gelden ook de afstand tot de school en de aanmelddatum als selectiecriteria bij plaatsing. 

Ongeveer 4 maanden voordat een kind definitief naar school komt ontvangen de ouders het definitieve inschrijfformulier waarop de meest actuele gegevens dienen te worden ingevuld.

Voordat een kind gaat starten op de Aloysiusschool worden ouders en kind uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Download onze schoolgids!   Schoolgids 2020 - 2021

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart