Digitaal Handelingsprotocol

Inzet Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid op de Aloysiusschool

Voor het in beeld brengen van (hoog)begaafde kinderen en het afstemmen van het onderwijsaanbod gebruikt de Aloysiusschool het instrument ‘Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid’ (DHH) van Sylvia Drent en Eleonoor van Gerven.

Het DHH is een interactief, web-based instrument dat ondersteuning biedt bij de signalering en begeleiding van (hoog)begaafde kinderen.

Signalering DHH

Signaleren is de eerste stap. Het tijdig signaleren van (hoog)begaafdheid en de daarbij behorende onderwijsbehoeften is van belang om problemen als onderpresteren, een negatief zelfbeeld of gedragsproblemen te voorkomen. Voor de signalering met het DHH meten we geen intelligentie. We kijken naar leer- en persoonlijkheidskenmerken en de didactische ontwikkeling.

Tijdens de schoolperiode doen we een groepssignalering in drie verschillende leerjaren met de Quick Scan van het DHH. De leerkracht en intern begeleider bekijken samen de resultaten om te kijken of er kinderen zijn die we verder in beeld moeten brengen.

Diagnostiek DHH

Als we kinderen uitgebreid in beeld willen brengen, gebruiken we het onderdeel Diagnostiek van het DHH. De leerkracht brengt didactische gegevens verder in beeld. We gaan in gesprek met ouders en kijken samen naar leer- en persoonlijkheidskenmerken van begaafdheid en eventuele onderwijsbehoeften rond prestatiemotivatie, werk- en leerstrategieën, sociaal functioneren, zelfbeeld en perfectionisme. Deze onderdelen kunnen los van leer- en persoonlijkheidskenmerken en de didactische ontwikkeling aanleiding geven tot verdere afstemming van het onderwijsaanbod.

Voor het onderdeel Diagnostiek vullen ouders en leerkracht een digitale vragenlijst in. De leerkracht kijkt naar de didactische prestaties rond de doelen van de jaargroep van het kind. Ook wordt gekeken naar de didactische prestaties van het kind rond doelen uit hogere leerjaren. Het DHH analyseert deze gegevens en de intern begeleider krijgt hierover een rapportage.

De intern begeleider bespreekt de resultaten met leerkracht en ouders. Zien we voldoende kenmerken van begaafdheid? Zien we specifieke leerdoelen rond prestatiemotivatie, werk-en leerstrategieën, sociaal functioneren, zelfbeeld en perfectionisme? Welke aanpassingen in het aanbod zijn nodig voor het compacten en verrijken van leerstof en voor eventuele specifieke leerdoelen?

We spreken af hoe we verder gaan. Daarbij kan deelname aan de plusklas Octoplus een optie zijn om aan specifieke leerdoelen te werken.

Download onze schoolgids!  Schoolgids 2023-2024

Aloysiusschool
Dupontplein 14
3817 DV Amersfoort
Bekijk op de kaart