Octoplusklas

 

Verdiepen/verrijken, compacten, versnellen en de Octoplusklas

Om aan de onderwijsbehoefte van de meerbegaafde leerlingen toe te komen, heeft de school verschillende mogelijkheden: verdiepen, verrijken, compacten en de plusklas Octoplus. Daarnaast behoort versnellen tot de opties.

We gebruiken daarbij een interventiepiramide. In deze piramide worden vier lagen onderscheiden: laag 0 t/m 3.

De lagen van de interventiepiramide beschrijven interventieniveaus ten aanzien van het onderwijsaanbod aan meerbegaafden op verschillende niveaus: van groepsniveau tot bovenschools niveau.

  • Laag 0 – verdieping binnen het basisaanbod

Extra aanbod binnen het basisaanbod voor sterke leerlingen/plusleerlingen. Het betreft aanvullingen/aanpassingen binnen het basisaanbod, dikwijls met behulp van de methode zoals plusopdrachten en de 3-steraanpak.

  • Laag 1 – individuele uitdaging binnen de reguliere klas

Deze laag kan een eigen leerlijn inhouden. Het gaat om compacten, verrijken buiten de methode: aanbod bovenop het 3-steraanbod. De betreffende interventies kunnen zich ook op laag 2 bevinden. 

  • Laag 2 – groeps-overstijgend aanbod binnen de school

Op deze laag vindt aanbod plaats buiten de eigen klas, maar binnen de school. Dit kunnen voorzieningen buiten de stamgroep zijn, zoals een plusklas of lessen volgen in een hoger leerjaar. Ook versneld doorstromen naar een volgende groep valt hieronder.

  • Laag 3 – bovenschools aanbod

Deze laag beslaat bovenschoolse voorzieningen. Het aanbod op deze laag hangt samen met beleid van de KPOA en SWV De Eem. Gedacht kan worden een volledige overstap naar een ander onderwijstype, gericht op meerbegaafdheid, zoals de Da Vinci Eemland Fulltime.  

Wat is verrijken?

Onder verrijken verstaan wij leerstof met een hogere moeilijkheidsgraad, waarbij een beroep wordt gedaan op het probleemoplossend vermogen van de leerling. Waar vinden we dat uitdagend leermateriaal aan moet voldoen?

Op school noemen we dit Levelwerk, werk dat aansluit bij het level van het kind. Hiervoor maken we gebruik van zogenaamde ‘levelkisten’ en ander soortgelijk materiaal. Voorbeelden zijn Kien, Rekentijgers, Plustaak, Taal- en Rekenmeesters en allerlei denkspellen.

De leerling krijgt minimaal 1 x per week instructie over het materiaal. Ook begeleidt de leerkracht de kinderen in het werkproces. In elke groep zijn meerdere leerlingen die dit materiaal krijgen aangeboden, zodat zij in hun groep kunnen samenwerken met ontwikkelingsgelijken. Daarnaast kunnen de kinderen 1 x per week tijdens Levellab buiten de groep bij elkaar komen voor extra begeleiding.

Het levelwerk is niet vrijblijvend. De leerkracht stelt eisen aan het werk. De leerlingen krijgen feedback, op het resultaat en op het werkproces. In het rapport van de leerling wordt het werken met levelwerk weergegeven en het resultaat en werkproces wordt beoordeeld.

Wat is compacten?

Meerbegaafde kinderen hebben de leerdoelen van hun groep vaak al (deels) behaald. Toch zijn zij soms veel tijd bezig met de lesstof van deze doelen, bijv. omdat zij heel nauwkeurig en traag werken. Het is belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen de tijd die zij besteden aan leerdoelen van de groep en de tijd die zij hebben voor verrijkingsmateriaal. Voor het juiste evenwicht kan leerstof compact worden aangeboden.

Heeft een leerling compacten nodig, zodat er voldoende tijd is voor verrijkingsmateriaal dan zal de leerkracht dit voor ten minste 1 leerlijn inzetten. In het rapport van de leerling wordt het vermeld.

Wat is versnellen?

Over de effectiviteit en wenselijkheid van versneld doorstromen van een leerling naar een volgende groep zijn de meningen in het werkveld verdeeld. Een van de voordelen zou kunnen zijn dat het onderwijsaanbod beter passend is bij het niveau van de leerling, en ondervraging zo tegen wordt gegaan. Nadelig kan zijn dat de leerling in zijn/haar volgende klas opnieuw gaat voorlopen, en bij doorstroming niet wordt ingegaan op de onderwijsbehoefte aan andersoortige taken (probleemoplossende taken), enkel van taken uit een hogere jaargroep. Uitgangspunt blijven de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling. De Aloysiusschool is terughoudend rond versnellen, maar doet dit soms na uitgebreid overleg met ouders omdat het toch de beste keuze kan zijn.

Wat is de Octoplus?

De Aloysiusschool heeft veel kinderen met ondersteuningsvragen vanuit een meer dan gemiddelde intelligentie. De school heeft daarom een plusklas (Octoplus) op haar eigen school. De theorie van Meervoudige Intelligentie van professor Dr. Howard Gardner inspireerde de school tot de naam van onze plusgroep: Octoplus. Deze theorie gaat ervan uit dat iedereen beschikt over verschillende soorten intelligenties: 8 soorten intelligenties, die we verdelen over de 8 tentakels van een Octoplus.

Verbaal – linguïstisch = woordknap

– Logisch – mathematisch = redeneer- en rekenknap

– Visueel – ruimtelijk = beeld/ruimteknap

– Muzikaal – ritmisch = muziekknap

– Tactiel – motorisch = lijf/beweging knap (lichamelijk – kinesthetisch)

– Naturalistisch = natuurknap

– Interpersoonlijk = mensenknap

– Intrapersoonlijk = zelfknap

De Octoplus is bedoeld voor kinderen die niet genoeg hebben aan extra uitdaging en een speciale vraag hebben.

  • ‘In mijn hoofd weet ik precies wat ik wil maken bij deze opdracht, ik krijg het alleen niet voor elkaar. Waarom lukt het niet? Ik blijf hangen in details, of hou mij niet aan mijn plan. Help mij met organiseren en plannen.’ Vaak gaat het hierbij om kinderen die ‘verbaal verder zijn, dan handelend’. Dit geeft vaak veel frustratie.
  • ‘Ik ben gewend dat alles met leerstof makkelijk is. Als ik een fout maak, vind ik dat erg.’ Vaak gaat het hierbij om faalangstige kinderen, die zonder hulp steeds minder durven en uit zichzelf vooral bezig blijven met leerstof die al beheerst wordt.
  • ‘Ik verveel me in de klas bij zoveel dingen, dat ik geen raad weet met mijn gedrag.’ Soms laten kinderen ongewenst gedrag zien uit deze frustratie. We willen deze kinderen laten ervaren hoe zij fijn kunnen (samen)werken.
  • ‘Ik begrijp veel kinderen in mijn groep niet zo goed en trek mij daarom vaak terug, laat weinig van mijzelf zien.’ We willen deze kinderen laten ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn en dat dit lukt in een groepje kinderen die zij beter begrijpen.

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de Octoplus, moet er op enigerlei wijze een indicatie zijn dat het kind extra ondersteuning nodig heeft (bijvoorbeeld IQ onderzoek, Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid – DHH). Op onze site kunt u meer informatie vinden over de inzet van de DHH op onze school. Een en ander is ter beoordeling van de directie, de intern begeleider en de begeleider van de Octoplusklas. De leerkracht van de groep kent de kinderen goed. Samen met de leerkracht bepaalt het kind aan welk doel hij/zij in de Octoplus wil werken.

De kinderen komen elke week enkele uren bij elkaar in de Octoplus om aan speciale opdrachten en projecten te werken. De overige tijd zitten ze bij hun leeftijdsgenootjes in hun eigen klas.

De Octoplus richt zich op leren leren (metacognitie: kennis en vaardigheden om het eigen denken en handelen te organiseren, sturen en controleren), leren leven (inzicht in jezelf en goed kunnen omgaan met anderen en de rol die je daarbij zelf speelt vormen hier de basis), leren denken (het ontwikkeling van hogere denkvaardigheden, zoals analytisch denken, creatief denken en kritisch denken). Er wordt gewerkt aan samenwerkings-, creatieve- en ‘out of the box’ opdrachten. Materialen die gebruikt worden zijn bijv. Pittige Plustoren, het grote vooruitwerklabboek (deel 1 en 2), filosofieboeken en denkspellen.

Er is een groep voor leerlingen uit groepen 3, 4 en 5 en een groep voor leerlingen uit groepen 6 en 7. Voor kinderen in groep 8 is er geen Octoplus, want groep 8 werkt (in vergelijking met andere jaargroepen) voor alle kinderen veel vanuit individuele leerdoelen. Het aanbod Levelwerk is in de groep zeer breed.

Kinderen uit groep 8 kunnen deelnemen aan de Masterclass van het Corderius College als zij voldoen aan de criteria van de Masterclass en er voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn. De Masterclass is geen vervolg op de Octoplus, omdat er niet aan individuele leerdoelen wordt gewerkt.

De leerkrachten die de leerlingen in de Octoplus groep begeleiden zijn hier specifiek voor opgeleid. De communicatie over de Octoplus met ouders verloopt via de groepsleerkracht. De groepsleerkracht geeft in het rapport van het kind een vermelding van de Octoplus en een toelichting tijdens de gespreksavond.

De Octoplus is één dagdeel per week. Kinderen van de Aloysiusschool nemen niet deel aan een plusklas van een andere school/stichting (uitgezonderd de Masterclass van het Corderius College).

Reacties zijn gesloten.